AngryBullet Telugu Novel

AngryBullet Telugu Novel యాంగ్రీ బుల్లెట్ తెలుగు నవల ఉన్నట్టుండి షడన్గా ఆగిపోయాడు బుల్లెట్…. అప్రయత్నంగా జలదరించటం ప్రారంభించింది అతని శరీరం. వికృతంగా కనిపిస్తున్నాయా రెండు శవాలు.

Read more

Aho Vikramarka Telugu Novel

Aho Vikramarka Telugu Novel అహో విక్రమార్క విశ్వాత్మలోంచి…. పుట్టినదే పరమాత్మ….. పరమాత్మలోంచి…. పుట్టినదే మానవాత్మ. మానవాత్మలోంచి…. పుట్టినదే జీవాత్మ….. జీవాత్మలోంచి తిరిగి పుట్టేది జీవాత్మే…. విశ్వగోళం

Read more

Afghan Dragon

Afghan Dragon కోటు జేబులోంచి షాలీమార్ సిగరెట్ కేన్ తీసి పెదాల మధ్య పెట్టుకున్నాను. లైటర్ తో వెలిగించి గుప్పున పొగ బయటకు వదులుతూ కార్ డోర్

Read more